تاريخ : ۹۴/۰۵/۱۹ | 18:24 | نويسنده : مهدیه
شاعر مبارکت  باد، ناگاه  روشنایی.                                               شادا که بار دیگر از عشق می سرایی


تاريخ : ۹۲/۰۶/۳۱ | 14:19 | نويسنده : مهدیه
فردا یک "راز" است نگرانش نباش

دیروز یک "خاطره "بودحسرتش رانخور

 واما...امروزیک "هدیه" است قدرش رابدان.


تاريخ : ۹۲/۰۱/۰۹ | 12:59 | نويسنده : مهدیه

دلتنگم

مثل ماه

    که بدون نیمه اش  

   هرشب لاغرترمی شود...


تاريخ : ۹۱/۱۲/۱۹ | 14:4 | نويسنده : مهدیه
عجب زمانه ای!!!

شیرهاپاکتی اند...

پلنگ هاصورتی اند...

قهرمانان دوپینگی اند...

وعشق هاساعتی...

...   وخودروهاتکامل پیداکرده اند

اما ...خیلی ازآدم ها هنوزانسان نشده اند.

       "سهراب گل هاشم"


تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 15:6 | نويسنده : مهدیه

توزندگی حقایقی هست که

میشه" فهمید"

  ولی نمیشه "فهموند"...

                                     (برایان دی پالما)


تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 15:4 | نويسنده : مهدیه

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده درراه یقین

میترسم ازآن که بانگ آید "روزی"

کای بی خبران راه نه آنست نه این

                    "خیام"


تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۶ | 17:33 | نويسنده : مهدیه
واحداندازه گیری فاصله"متر"نیست

"اشتیاق" است

مشتاقش که باشی

حتی یک قدم هم فاصله ای  دور است..


تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۷ | 20:50 | نويسنده : مهدیه
آهنگ زنگ من روی موبایلت بابقیه فرق داشت

  ولی آهنگ زنگت روموبایلم مثل بقیه بود

 "تو"به خاطراین که بفهمی "منم"

"من"به خاطراین که فکرکنم "تویی"


تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۷ | 18:24 | نويسنده : مهدیه

درزندگی بایددنبال " دوهدف " بود:

۱)یافتن آنچه میخواهیم به دست آوریم

۲) لذت بردن ازآن چه دراختیارداریم.

تنهاانسان های "باهوش " به هدف دوم می رسند.


تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۹ | 10:8 | نويسنده : مهدیه
اگردونفرلبه ی پرتگاه باشن...

            کدومشونونجات میدید؟..

۱-اونی که خیلی دوسش داری؟...

۲-اونی که خیلی دوست داره؟...


تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۲ | 18:20 | نويسنده : مهدیه
در تمام لحظه هایم

       تکرار می شوی

                          اما...

                     تکراری نه.


تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۲ | 18:18 | نويسنده : مهدیه
عازم یک سفرم ...

 سفری دور به جایی نزدیک...

    سفری ازخود من تا به خودم

     مدتی هست نگاهم به تماشای خداست

     و امیدم به خداوندی اوست...


تاريخ : ۹۱/۰۷/۳۰ | 18:2 | نويسنده : مهدیه
گاهی گمان نمی کنی ولیکن... می شود

          گاهی نمی شود که نمی شودکه نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است...

             گاهی نگفته  قرعه به نام تو می شود.

        دکترشریعتی***


تاريخ : ۹۱/۰۷/۳۰ | 17:41 | نويسنده : مهدیه
فقط...

    فقط ... طوری " خاص" که دیگران نمی توانند...

     " تو" رادوست دارم...


تاريخ : ۹۱/۰۷/۳۰ | 17:39 | نويسنده : مهدیه
گاهی گمان نمی کنی ولیکن می شود.

             گاهی نمی شودکه نمی شودکه نمی شود .

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است...

                    گاهی  نگفته  قرعه به نام تو می شود.

   *  دکترشریعتی"


تاريخ : ۹۱/۰۵/۲۳ | 21:48 | نويسنده : مهدیه
بهترین هاهمیشه می مانند

   شایدجلوی دیدگان نباشند

                   اما در دل ماندگارند.


تاريخ : ۹۱/۰۵/۲۲ | 14:5 | نويسنده : مهدیه
زندگی"دقیقا"          

آن چیزی رابه ما می دهد

      که به دنبالش هستیم.

          (مارک فیشر)


تاريخ : ۹۱/۰۴/۱۹ | 15:11 | نويسنده : مهدیه
مرداب به رودگفت:چه کردی که زلالی؟!!!

           رودجواب داد:

                             گذشتم...


تاريخ : ۹۱/۰۳/۱۰ | 14:40 | نويسنده : مهدیه
وقتی کسی اندازت نیست

  دست به اندازه خودت نزن...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۲ | 10:46 | نويسنده : مهدیه
بنده ای خداراگفت:اگرسرنوشت مرانوشته ای

پس چرادعاکنم؟؟؟

خداگفت:شایدنوشته باشم هرچه دعاکند...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 16:25 | نويسنده : مهدیه
زندگی شبیه شعریست:

قافیه هایش با من

"تو" همیشه ردیف باش...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 16:18 | نويسنده : مهدیه
زندگی شبیه شعریست :

قافیه هایش با من

"تو" همیشه ردیف باش...


برچسب‌ها: شعر
تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:23 | نويسنده : مهدیه
ازماضی ها ومضارع هاخسته ام

دلم حال ساده ی با تو بودن رامی خواهد.


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:21 | نويسنده : مهدیه
بگذارعشق خاصیت توباشد

 نه رابطه خاص تو با کسی


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:19 | نويسنده : مهدیه
حواسم راهرکجاکه پرت می کنم

                   بازکنارتو می افتد...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:17 | نويسنده : مهدیه
آن که زیباست می خنده

آن که می خنده زیباست

حق انتخاب باشماست...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:15 | نويسنده : مهدیه
"تفاهم "

 به معنای درک کردن نیست

 بلکه به معنای...

 توانایی تحمل تفاوت هاست.


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:13 | نويسنده : مهدیه
درددارد ...

وقتی چیزی راکسرمی کنی 

       که باتمام وجودت جمع زده ای...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۱۱ | 15:12 | نويسنده : مهدیه
آنان که عشق رامی فهمند عذاب می کشند ...

آنان که عشق رانمی فهمندعذاب می دهند...


تاريخ : ۹۱/۰۲/۰۵ | 16:37 | نويسنده : مهدیه
طلوع کن ای سرزمین رویاهایم!!!

 ای ستاره ی شب های تاریکم!!!

   آسمان دلم رامنتظرمگذار.